06/07/2015

Bank Danych Drogowych

Program Bank Danych Drogowych jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Zawiera bazy do rejestru danych lokalizowanych w ciągu drogi, takich jak informacje o zarządcach drogi, jej geometrii, stanie technicznym, zagospodarowaniu i wyposażeniu pasa drogowego, natężeniu ruchu i wielu innych.

Fakt, że przebieg dróg określają punkty referencyjne, które w przestrzeni są opisane przez trzy współrzędne geograficzne, daje pewność o stabilności wyznaczonego przebiegu drogi. Punkty oraz odcinki referencyjne pomiędzy nimi stanowią system referencyjny będący podstawą funkcjonowania Banku Danych Drogowych, a także stanowiący system odniesienia dla lokalizacji zdarzeń na drodze. Dodatkowo każde zdarzenie jest uzupełnione informacją o pikietażu na drodze.

Aplikacja BDD składa się z następujących modułów:

  • Edycja (wprowadzanie, przeglądanie i korekta danych),
  • Ewidencja (prowadzenie ewidencji dróg, drukowanie Książki Drogi oraz zestawień dla GUS do programu Microsoft Excel* lub dokumentów PDF)
  • Plan Liniowy (prezentacja danych na drodze w formie graficznej),
  • Mapa (prezentacja danych na mapie z wykorzystaniem z kontrolki PPWK NavigoX*),
  • Raporty (drukowanie raportów na podstawie gotowych szablonów do programu Microsoft Excel* oraz tworzenie własnych szablonów, wizualizacja zdarzeń w systemach GIS – ESRI ArcView 3.x* oraz ESRI ArcMap 9.x*),
  • Administracja (zarządzanie systemem BDD, zbiór funkcji umożliwiających wymianę danych oraz automatyzację niektórych operacji),
  • MAS (wymiana danych z systemami SOSN* i SOPO*, graficzna prezentacja danych pomiarowych),
  • Dane (wczytywanie danych jednostek podrzędnych).

Program spełnia wszystkie wymogi dwóch rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych (Dz.U. nr 67, poz. 583) oraz w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. nr 67, poz. 582).

Bank Danych Drogowych wyposażony jest w opcję automatycznej aktualizacji. Dzięki połączeniu z Internetem system poinformuje o dostępności nowej wersji i poprowadzi przez proces uaktualnienia.

* Oprogramowanie dodatkowe wymaga zakupienia licencji u producenta.

Więcej