06/07/2015

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji (SOWin) przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno miękkiej (polubownej) polegającej na monitowaniu dłużnika, jak i windykacji twardej (sądowej).

Program zapewnia gromadzenie danych o wierzycielach i zabezpieczeniach, kontrolę stanu zadłużenia i spłat, przepływ informacji i dokumentów na każdym etapie windykacji.

W systemie są rejestrowane informacje finansowe dotyczące kapitału spłaconego i windykowanego, obliczane odsetki ustawowe i umowne. Ewidencja wysokości i terminów spłat długu może być zarówno pobierana bezpośrednio z systemu bankowego, jak i rejestrowana ręcznie. SOWin zaopatrzony jest w zakładki służące do nadzorowania postępowań sądowych i egzekucyjnych związanych z odzyskaniem wierzytelności. Umożliwia rejestrowanie informacji związanych z ww. postępowaniami od daty złożenia pozwu poprzez określenie terminu wykonalności do obsługi procesów egzekucji komorniczej. Dodatkowo program posiada mechanizm automatycznego generowania dokumentów procesowych we wskazanym przez użytkownika terminie. Dokumenty generowane są na podstawie wbudowanych szablonów i wypełniane danymi pochodzącymi z własnej bazy danych. System Obsługi Windykacji pozwala na automatyzację wszystkich powtarzalnych i obowiązkowych działań, umożliwia stworzenie określonych schematów postępowań (kroków) skierowanych do wykonania przez wyznaczonych do tego pracowników. Proces generowania powiadomień odbywa się w sposób automatyczny zgodnie z wcześniej ustalonymi ustawieniami administracyjnymi. SOWin zawiera moduł służący do rejestrowania wszystkich kontaktów z wierzycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu (komornicy, poręczyciele itp.). Aplikacja umożliwia gromadzenie, udostępnianie i archiwizację różnego rodzaju dokumentów powstających w procesie działań windykacyjnych lub też dołączonych z zewnątrz. Rejestr kosztów windykacyjnych umożliwia notowanie kosztów poniesionych podczas prowadzenia postępowania windykacyjnego przez poszczególnych wierzycieli. Rejestr sądów i komorników pozwala na stworzenie katalogów z danymi  teleadresowymi poszczególnych instytucji uczestniczących w postępowaniu windykacyjnym.

Zestawienie funkcjonalności:

 • ewidencja transakcji finansowych i kontrola płatności,
 • nadzór nad postępowaniem sądowym i egzekucyjnym,
 • obsługa schematów postępowań (workflow) i zadań,
 • historia kontaktów,
 • rejestr kosztów windykacyjnych,
 • rejestr sądów i komorników,
 • współpraca z modułem Call Center,
 • generowanie i kontrola obiegu dokumentów,
 • raportowanie i sprawozdawczość,
 • wymiana danych z systemem bankowym,
 • eksport danych do systemów finansowo-księgowych.

Więcej