06/07/2015

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków (SOW) to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie, zarządzanie, administrowanie i procesowanie wniosków spływających z wielu różnych kanałów.

Dzięki dużej elastyczności programu istnieje możliwość łatwego definiowania zmieniających się produktów bankowych, dołączania nowych kanałów dystrybucji, zmieniania metod oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Moduł SOWA

Aplikacja desktopowa przeznaczona dla oddziałów i centrali banku. Po stronie Front Office pozwala na wprowadzanie przez oddziały dowolnego typu wniosków wraz z danymi dotyczącymi wnioskodawcy, poręczycieli i zabezpieczeń. Wbudowany system obiegu pracy i dokumentów wspomaga użytkowników w procesowaniu wniosku, jego ocenie i akceptacji. System posiada zaimplementowane elementy CRM pozwalające na rejestrację wniosków będących jeszcze na etapie prospektu lub leadu. Zawiera rejestr kontaktów z klientami oraz udostępnia kanał komunikacji z pośrednikami. Dodatkowo z poziomu modułu SOWA użytkownik może wykonywać wybrane operacje w systemie Core Banking (sprawdzenie aktualnego zaangażowania klienta w banku, założenie kartoteki firmy lub osoby, sporządzenie umowy kredytowej itp.).

Po stronie Back Office aplikacja zawiera funkcje, które automatyzują proces przetwarzania wniosku, obsługuje typowe czynności wykonywane przez pracowników w tym procesie poprzez weryfikację poprawności i kompletności danych, umożliwia analizę wniosku  i obsługę kroków akceptacyjnych.  System zapewnia możliwość przeprowadzenia oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta według metodyki obowiązującej w banku. Dobór właściwych procedur oceny wniosku może zależeć od wnioskowanej kwoty, łącznego zaangażowania klienta w banku, formy prawnej firmy, sposobu rozliczana podatkowego, źródła pozyskania wniosku itp. System umożliwia podpięcie gotowych, łatwo parametryzowanych schematów oceny klienta, takich jak:

  • ocena scoringowa,
  • ocena uproszczona,
  • wykonanie analizy SWOT,
  • obliczenie dochodu i nadwyżki finansowej,
  • wykonanie rachunku przepływów pieniężnych,
  • analiza wskaźnikowa (pełna księgowość),
  • badanie bilansu i rachunku wyników,
  • analiza prognozowanych przepływów dla kredytów inwestycyjnych.

Program zapewnia komunikację z bazami zewnętrznymi, tj. BIK, MIG DZ, MIG BR, oraz z bazami wewnętrznymi banku. Dodatkowo system weryfikuje dane z wniosku, czyli zabezpieczenia, koszty utrzymania czy zobowiązania. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich wskaźników system generuje czytelny raport z wyników zapytania.

Aplikacja zapewnia sprawny obieg pracy i dokumentów pomiędzy uczestnikami danego procesu kredytowego. Pozwala na śledzenie statusów wniosków, przekazywanie kroków akceptacyjnych. W skład systemu wchodzi archiwum dokumentów zawierające wszystkie dokumenty związane z klientem. Część z nich generowana jest automatycznie na podstawie zdefiniowanych szablonów wydruków.

Moduł SÓWKA

Aplikacja webowa przeznaczona dla pośredników lub dealerów sprzedających produkty bankowe. Aplikacja udostępnia pośrednikowi katalog produktów wraz z metrykami i warunkami sprzedaży. Ułatwia pośrednikowi dobór i sprzedaż produktu klientowi. Umożliwia rejestrowanie wniosku w systemie bankowym i śledzenie jego statusu. Pozwala na dołączanie dokumentów wymaganych przez bank. Przyspiesza proces rozliczenia prowizyjnego pośrednika z bankiem.

Więcej