06/07/2015

System Obsługi Zajęć Komorniczych

System Obsługi Zajęć Komorniczych (SOK) przeznaczony jest do ewidencji i obsługi zajęć komorniczych i tytułów egzekucyjnych otrzymywanych od podmiotów administracji państwowej i samorządowej, takich jak Urzędy Skarbowe czy ZUS. SOK automatyzuje większość czynności związanych z zajęciami komorniczymi, najważniejsze z nich to:

  • sprawdzenie, czy zajęcie dotyczy klienta banku,
  • generowanie pisma do komornika o bezskutecznym zajęciu,
  • blokowanie rachunków klienta,
  • bieżące monitorowanie sald na zablokowanych rachunkach i informowanie pracowników banku o dokonanych wpłatach,
  • dokonywanie przelewów na konta komorników,
  • prowadzenie i archiwizacja korespondencji,
  • weryfikacja kwot przekazywanych do organów egzekucyjnych w zależności od typu konta (osoby indywidualne lub firmy), kwot wolnych od egzekucji, zbiegu egzekucji,
  • odblokowywanie rachunków klienta,
  • rejestracja kontaktów z klientem.

System prowadzi rejestry komorników i urzędów, które mogą wystąpić do banku z tytułem egzekucyjnym. Pozwala to na weryfikację, czy przelew należności dokonywany jest na właściwe konto. System posiada zestaw szablonów typowych pism używanych do korespondencji związanej z zajęciem konta. Wspomaga użytkownika w naliczaniu odsetek umownych i karnych według schematu określonego w tytule egzekucyjnym. Funkcjonalnością uzupełniającą systemu jest moduł obiegu dokumentów i zadań związanych z procesem obsługi zajęć komorniczych.

Podstawowym działaniem wykonywanym w systemie jest obsługa zajęć komornika. Program pozwala na jednoczesne zarejestrowanie wszystkich dłużników wymienionych w jednym tytule egzekucyjnym. Po wprowadzeniu do systemu użytkownik może dokonać weryfikacji, czy któraś z firm lub osób jest klientem banku. Jeśli nie, to automatycznie generowane jest pismo o bezskutecznym zajęciu. W przypadku gdy dłużnik jest klientem banku, użytkownik ma możliwość dokonania blokady wymienionych rachunków i określenia kwoty wolnej od zajęcia. Poniżej przedstawiono przykład zarejestrowanego zajęcia komorniczego:

sok3

Wszystkie niezbędne operacje związanie z obsługą zajęcia zebrane są w jednym miejscu systemu. Użytkownik może z tego poziomu sprawdzić, czy na zablokowanych rachunkach pojawiły się wpłaty, dokonać przelewu należności na konto komornicze, zarejestrować kontakt z klientem, zablokować i odblokować rachunki, wygenerować i zarejestrować korespondencję z komornikiem. Poniżej zaprezentowano przykład listu przesłanego do komornika:

sok2

Formularz służący do wykonania przelewu na konto komornika lub innego organu egzekucyjnego przedstawia się następująco:

sok

Więcej